Các Thông tư và Quy định về quản lý và in ấn bằng tốt nghiệp THCS, THPT và sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Thông tư và Quy định về quản lý và in ấn bằng tốt nghiệp THCS, THPT và sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

http://hanoi.edu.vn/phong-ql-thi-va-kdcl/thong-tu-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-bang-tot-nghi-c552-10086.aspx

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://hanoi.edu.vn/phong-ql-thi-va-kdcl/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-viec-in-cap-phoi-bang-tot-nghiep-trung-c552-10087.aspx

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

http://hanoi.edu.vn/thi-tuyen-sinh/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-g-c528-10085.aspx

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập