Đảng bộ
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ 1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 10/12/1966
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Vật Lý
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Bí thư đảng uỷ

 


 

Họ và tên: Nguyễn Văn Ân
Ngày sinh: 27/01/1958
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Sinh
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 1 - Trưởng ban TT nhân dân
 


Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: 15/5/1963
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Sinh
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Đảng uỷ viên - Phó bí thư chi bộ 1 - CT Công Đoàn
 


Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
Ngày sinh: .
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Hóa học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: .
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Kỹ thuật nông nghiệp
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
 

Họ và tên: Đỗ Hữu Đông
Ngày sinh: 28/11/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Hoá Học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Hoàng Thị Huyền
Ngày sinh: 15/05/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Hoá học
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm


Họ và tên: Nguyễn Tuyết Thanh
Ngày sinh: 21/10/1977
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Sinh
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2010, 2011, 2012 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm


Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 04/04/1980
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Công nghệ
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
 


Họ và tên: Nguyễn Phi Long
Ngày sinh: 17/4/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Vật lý
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ 2
 

Họ và tên: Lê Ngọc Tiến
Ngày sinh: 11/11/1972
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ
Ngày sinh: 09/12/1977
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Đảng uỷ viên -Phó Bí thư chi bộ 2  

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Ngày sinh: 20/01/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

Chức vụ: Chủ tịch CĐ
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Yên
Ngày sinh: 04/10/1962
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giao
Ngày sinh: 14/11/1968
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Cử nhân Luật
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học sinh
 

Họ và tên: Phan Thị Thông
Ngày sinh: 22/2/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Thư viện
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Thư viện - Thủ quỹ
 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 18/9/1974
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Ngày sinh: 28/10/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy

Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Nga
Ngày sinh: 28/05/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009, 2010, 2011 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến
Ngày sinh: 08/02/1979
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Lịch sử
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2007, 2008, 2010, 2012
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Cố vấn đoàn

Họ và tên: Lê Thị Khuyên
Ngày sinh: 
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Lịch sử
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ 3


Họ và tên: Ngô Thị Hồng Liên
Ngày sinh: 03/12/1976
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Toán
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Phó HT - Đảng uỷ viên - Bí thư chi bộ 3
 

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 03/02/1977
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Toán
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Phó HT - Đảng uỷ viên - Phó bí thư chi bộ 3

Họ và tên: Thái Hà Nguyên
Ngày sinh: 04/07/1967
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Ngô Duy Đại
Ngày sinh: 05/01/1960
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Nghiêm Xuân Thuỷ
Ngày sinh: 15/10/1960
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
 

Họ và tên: Trần Văn Long
Ngày sinh: 17/10/1979
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 05/04/1979
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Lê Thị Nga

Ngày sinh: 
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học

Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy

Họ và tên: Cao Thuỳ Dương
Ngày sinh: 21/5/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
 

Họ và tên: Hoàng Thị Tình
Ngày sinh: 19/5/1973
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Cố vấn đoàn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh: 03/11/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh Văn
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

 

Họ và tên: Hoàng Đình Ngọc
Ngày sinh: .
Trình độ: 
Chuyên môn: 
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Phụ trách Đoàn

Họ và tên: Trần Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 23/10/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Thể dục
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy

Họ và tên: Phạm Thị Cấp
Ngày sinh: 
Trình độ: 
Chuyên môn: Toán học

Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy

Họ và tên: Vương Văn Hoa
Ngày sinh: 11/07/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích:
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng - Giảng dạy
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập