NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHỐI 10, 11 (NGHỈ DỊCH PHÒNG, CHỐNG COVID - 19)

NỘI DUNG ÔN TẬP CÁC MÔN KHỐI 10, 11 (NGHỈ DỊCH PHÒNG, CHỐNG COVID - 19)
Các thầy cô GVCN nhắc học sinh chủ động ôn tập ở nhà theo nội dung để chuẩn bị cho việc quay trở lại trường học.

Môn Vật Lý:

Lớp 10:  /uploads/files/C%E1%BA%A5u%20tr%C3%BAc%20%C4%91%E1%BB%81%20thi%20h%E1%BB%8Dc%20k%C3%AC%20II%20-%20V%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%2010%20.docx

Lớp 11: /uploads/files/%C4%90%C3%8A%CC%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20%C3%94N%20THI%20KI%202%20-%202021.docx

/uploads/files/MA%20%20TR%E1%BA%ACN%20%C4%90%E1%BB%80%20THI%20V%E1%BA%ACT%20L%C3%8D%2011%20-%20H%E1%BB%8CC%20K%C3%8C%20II%20-%202021.docx

Môn Hóa học:

Lớp 10: /uploads/files/MA%20TRAN-%20DE%20MAU-DE%20CUONG%20HOA%2010.docx

Lớp 11: /uploads/files/MA%20TRAN%20-%20DE%20MAU-%20DE%20CUONG%20HOA%2011.doc

Môn Sinh: /uploads/files/C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20%C3%94N%20T%E1%BA%ACP%20SINH%20H%E1%BB%8CC%2010%20-%2011%20K%E1%BB%B2%20II%20n%C4%83m%202020-%202021.docx

Môn Địa lý:

Lớp 10: /uploads/files/MA%20TR%E1%BA%ACN%20%C4%90%E1%BB%80%20THI%20HKII%20-%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%2010.docx

/uploads/files/C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20%C3%94N%20T%E1%BA%ACP%20V%E1%BA%ACN%20D%E1%BB%A4NG%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20CU%E1%BB%90I%20K%C3%8C%20II%20-%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D.docx

Lớp 11: /uploads/files/MA%20TR%E1%BA%ACN%20%C4%90%E1%BB%80%20THI%20HKII-%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%2011%20-%202021.docx

/uploads/files/C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20V%E1%BA%ACN%20D%E1%BB%A4NG%20%C3%94N%20T%E1%BA%ACP%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20CU%E1%BB%90I%20K%C3%8C%20II%20-%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%20(1).docx

Môn Lịch Sử:

Lớp10: /uploads/files/HD%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20KT%20cu%E1%BB%91i%20HK%20II%20m%C3%B4n%20%20L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%2010.docx

Lớp11:/uploads/files/HD%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20KT%20cu%E1%BB%91i%20HK%20II%20m%C3%B4n%20%20L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%2011.docx

Môn Tiếng Anh:

Lớp 10: /uploads/files/Tai%20lieu%20on%20tap%20he%2C%20cau%20truc%2C%20ma%20tran%20-%20K11.rar

Lớp 11: /uploads/files/Tai%20lieu%20on%20tap%20he%2C%20cau%20truc%2C%20ma%20tran%20-%20K11(1).rar

Môn Ngữ văn K 10, 11: 

/uploads/files/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20%C3%94N%20T%E1%BA%ACP%20M%C3%94N%20V%C4%82N%20TRONG%20TH%E1%BB%9CI%20GIAN%20NGH%E1%BB%88%20COVID.docx

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập