Kế hoạch số 3725/KH-SGDĐT về việc Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 3725/KH-SGDĐT về việc Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Ngành tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; các kết quả nổi bật về giáo dục trong tất cả các lĩnh vực của Ngành từ năm học trước, đặc biệt là năm học 2020-2021.

- Góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Ngành, chất lượng giáo dục đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, để người dân biết, hiểu, đánh giá, ghi nhận những kết quả nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn Ngành.

2. Yêu cầu

- Truyền thông có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, thường xuyên, phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” về GDĐT Hà Nội mà báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông. - Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở GDĐT, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội.

- Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GDĐT; Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2019 của Bộ GDĐT và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

- Các nội dung truyền thông đều có tác dụng tích cực, định hướng cho các cơ sở giáo dục và toàn Ngành.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1.Nội dung truyền thông trọng tâm

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về GDĐT; Luật Giáo dục năm 2019.

- Truyền thông về kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐT các cấp học mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Truyền thông về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tập trung đối với lớp 1 và các lớp tiếp theo.

- Truyền thông về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021; Truyền thông kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022.

- Truyền thông về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Truyền thông về công tác sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục; công tác Hội nhập quốc tế trong GDĐT.

- Truyền thông về công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; công tác bảo đảm an ninh và an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; công tác y tế và giáo dục thể chất trong trường học; Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, tấm gương người tốt việc tốt trong ngành GDĐT Thủ đô; Truyền thông về cải cách thủ tục hành chính; các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

- Truyền thông những vấn đề mang tính cấp bách, cũng như những phản ứng của ngành đối với nhiệm vụ chung như: công tác phòng, chống dịch bệnh do 3 Covid-19 gây ra; Truyền thông việc đổi mới công tác quản lý GDĐT; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh… - Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội truyền thông về kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; Truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài về những trường học đẹp và chưa đẹp trên địa bàn Thành phố (thực hiện mỗi tháng 01 phóng sự “Trường học đẹp và chưa đẹp” để truyền thông nội bộ tại các Hội nghị giao ban do Sở GDĐT tổ chức; mỗi quý 01 phóng sự “Trường học đẹp” để tuyên truyền trên sóng truyền hình).

Chi tiết xem tại file đính kèm:

/uploads/files/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng%20v%E1%BB%81%20GD%C4%90T%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021.pdf

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập